032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างซ่อม จ้างเหมาบริการ จ้างบำรุงรักษา ค่าเช่า จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม วงเงิน 33,852,762.50 บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: อาภาพร  
 
7 กุมภาพันธ์ 2562