032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท ครุภัณฑ์ (เงินบำรุงฝากคลัง) รอบที่2 วงเงิน 24,735,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: อาภาพร  
 
31 มกราคม 2562