032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างซ่อม จ้างเหมาบริการ จ้างบำรุงรักษา ค่าเช่า จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม วงเงิน 33,852,762.50 บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: [ 7 กุมภาพันธ์ 2562 | เข้าอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา 45 รายการ :: [ 24 มกราคม 2562 | เข้าอ่าน 36 ครั้ง]