032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างซ่อม จ้างเหมาบริการ จ้างบำรุงรักษา ค่าเช่า จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม วงเงิน 33,652,762.50 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: [ 20 พฤศจิกายน 2561 | เข้าอ่าน 140 ครั้ง]