032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างซ่อม จ้างเหมาบริการ จ้างบำรุงรักษา ค่าเช่า จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม วงเงิน 32,645,292.50 บาท (สามสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: [ 6 มิถุนายน 2562 | เข้าอ่าน 16 ครั้ง]