ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ (Safety Monitoring Program: SMP) ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตํารับยาใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กําหนดให้มี การอนุมัติทะเบียนยาใหม่ โดยให้จํากัดการจําหน่ายใช้เฉพาะสถานพยาบาล (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่มีแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการติดตามความปลอดภัยเป็นเวลา ปีและให้บริษัทดําเนินการติดตามและเฝ้าระวัง ความปลอดภัย ยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการติดตามความปลอดภัย ซึ่งยากลุ่มนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมและมี อักษรคําว่า ต้องติดตาม” อยู่ภายในสามเหลี่ยม และใต้สามเหลี่ยมจะเขียนคําว่า ใช้เฉพาะสถานพยาบาล ยาควบคุมพิเศษ" 
 
แบบสำรวจติดตามความปลอดภัยของยาใหม่โรงพยาบาลหัวหิน 20 รายการ (คลิกเพื่อประเมิน ตามชื่อยาที่ได้รับ)
กลุ่ม Antibiotics
กลุ่ม Anti-cancers
อื่น ๆ
 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

© 2023 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350