ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 ประกาศโดยผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน

        1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปี 2565)

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

        1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

        1.2 นโยบายของผู้บริหาร

        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

        1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

        1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

        1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

        2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

        4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

        5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

        6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

        7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

        8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

        11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

        12. คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

        13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

        15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

        16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

        17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

              18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

              18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

              18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

              18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

              18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบสขร.1)

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        3.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

        3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

          1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

             2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                - ตุลาคม 2566 

                - พฤศจิกายน 2566

                - ธันวาคม 2566

             3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 ไตรมาส 2           

                  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                  2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)

                    - ตุลาคม 2566

                    - พฤศจิกายน 2566

                    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                    - ธันวาคม 2566

                    - พฤษภาคม 2565

                    - มิถุนายน 2565

                    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

                    - กรกฎาคม 2565

                    - สิงหาคม 2565

                   - กันยายน 2565

                   3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด และเป็นนโยบายที่ใช้ในปี พ.ศ.2565

                1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

                2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน พ.ศ.2565

                2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

            1.บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

            2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

            3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

            4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564

            2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

             4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

          2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

            4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วนงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

             1.การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                1.2โครงการ

              2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

              5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

                1.คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                2.คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                3.ช่องทางการร้องเรียน

                4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

              1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 6 เดือน

              2.บันทึกข้อความรายงานรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

              3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 

                  3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                  3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              4.แบบฟอร์๋มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน

              2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

              3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

                3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 หน่่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

              2.โครงการ

              3.รายงานประชุมโครงการ

              4.รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ

              5.ภาพกิจกรรม

              6.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

               7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

              2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

              3.หนังสือแจ้งเวียน

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              5.บันทึกข้อความและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              6.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              7.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา                      และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

              2.คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ 

              3.หนังสือแจ้งเวียน

              4.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               5.ภาพถ่ายกิจกรรม

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              7.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

              8.รายงานสรุปผลการติดตาม

              9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

              1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

              3.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

              4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

               แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม

              2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ แและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชบของหน่วยงาน พ.ศ.2535

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน พ.ศ.2565

               3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

              2.รายงานผลการกำกับติดตาม

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

              5.รายงานผลการกำกับติดตาม รอบ 12 เดือน

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

              1.หนังสือแสดงหลักฐานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565 

              2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565

              3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2565

              4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

               มาตรการเพือ่จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

              1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ

              2.แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชนฺ์ทับซ้อนของหน่วยงาน

              3.หนังสือแจ้งเวียน

               4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

               5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               การรวมกลุ่มของบุคคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"

              1.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

              2.รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

              3.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

              4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีก่ีให้หรือรับของขวัญ

               1.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

              2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

              5.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

              6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

               1.หลักฐานการอบรม

                  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  1.2 โครงการ

                2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้

                4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                5.ภาพกิจกรรม

                6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

               1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

              2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

               3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณะชน

              4.ภาพถ่ายกิจกรรม

              5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 

              1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

              4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

                  5. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตาม

                  6.Print Screen

                  7.นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen 

                  8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


© 2023 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350