ระบบลงทะเบียนตรวจหาเชื้อตรวจหาเชื้อโควิด-19
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

 
1. ท่านเดินทางมาจากหรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ
ของโรค COVID-19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา

ไม่ใช่       ใช่
 

2. ท่านทำงานใน สถานกักกันโรค
(State quanrantine หรือ local quanrantine)
ไม่ใช่       ใช่
 

3. มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ไม่ใช่       ใช่
 

4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล ,
คลินิค , ทีมสอบสวนโรค หรือร้านขายยา

ไม่ใช่       ใช่
 

5. มีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น ชุมนุมชน
หรือที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล
หรือขนส่งสารธารณะ ที่พบผู้สงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่ใช่       ใช่
 

6. ในสถานที่ที่ท่านไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการไข้ ไอ
มีน้ำมูก เสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อมๆกัน ในช่วงเวลาภายในสัปดาห์หรือไม่
ไม่ใช่       ใช่
 

7. คุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
หายใจไม่สะดวก จมูกไม่ได้กลิ่น
ไม่ใช่       ใช่