032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 35,999,955.76 บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: อัญธิกา  
 
3 ตุลาคม 2561