032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 25,523,210.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: วาสนา  
 
3 ตุลาคม 2561